Liên hệ

Thông tin liên hệ của Trường Tiểu học Bình Hàn

Trường Tiểu học Bình Hàn

Địa chỉ: TP Hải Dương – Tỉnh Hải Dương – Điện thoại 03203857443
Hiệu trưởng: Phan Thị Thúy