Kết quả khảo sát chất lượng học sinh lớp 6 năm học 2012 – 2013

Trường Tiểu  học Bình Hàn tổ chức báo cáo kết quả khảo sát chất lượng học sinh lớp 6 năm học 2012 – 2013 nhằm xem sét kết quả học tập của các em để biết được sức học của các em mà điều chỉnh trong kì thi chính thức sắp tới.

Sau đây là kết quả học tập của các em:

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP 6
ĐẦU NĂM HỌC 2012 – 2013

Trả lời