Kết quả khảo sát chất lượng học sinh lớp 6 của tỉnh Hải Dương

Trường Tiểu học Bình Hàn nhận được thông báo kết quả khảo sát chất lượng của học sinh thi lên lớp 6 của tỉnh Hải Dương nhằm so sánh kết quả của trường với các trường khác trong tỉnh để nắm rõ và nâng cao chất lượng hơn.

Dưới đây là kết quả của học sinh lớp 6:

XẾP THỨ TỰ CÁC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Thông qua khảo sát chất lượng lớp 6 THCS đầu năm học 2012-2013)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG

XẾP THỨ TỰ CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC

(Thông qua khảo sát chất lượng lớp 6 THCS đầu năm học 2012-2013)

Trả lời